بازدید کارشناسان اداره استاندارد از سایت کارخانه هارنس

 

مجموعه تولیدی هارنس جهت دریافت استاندارد ملی بارنده های آبفشان (اسپرینکر) پذیرای کارشناسان محترم اداره استاندارد خراسان رضوی بود که طی آن بازدید کامل از پروسه تولید ، انبار مواد اولیه و اساسی ، واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه صورت گرفت و کلیه آزمون ها و تست های اسپرینکلر مطابق استانداردملی شماره ۱-۲۲۲۵۳ به صورت موفقیت آمیز انجام پذیرفت.