این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن esfr-1-905x1024.jpg است

اسپرینکلر 3/4 اینچ هارنس مدل HS130

بارنده های پایین زن خودکار (افشانه آب) با حباب شیشه ای هستند که مطابق با استاندارد ها و گواهینامه های داخلی(سازمان ملی استاندارد ایران) 1-22253 و بین المللی مانند CE , VDS ,LPCB ,FM , ULطراحی و تولید شده اند. بارنده های حریق استاندارد بایستی مطابق ضوابط بین المللی مانندNFPA یا EN12845 و الزامات سازمان متولی آتش نشانی و نظام مهندسی طراحی و نصب گردند. بارنده های پایین زن ، الگوی پاشش نیم کروی را در زیر صفحه منحرف کننده خود ایجاد می کنند . در شرایط حریق ، حرارت موجب می شود تا مایع در حباب شیشه ای منبسط شود که باعث ترکیدن حباب و رها سازی مکانیزم دقیق آب بندی بارنده (شامل فنر ارتجاعی، صفحه نشیمن حباب ) و پاشش آب می گردد. آب پس از برخورد با صفحه منحرف کننده با الگوی ثابت و یکنواخت به سمت آتش اسپری می شود که باعث اطفا و یا کنترل حریق می گردد


دانلود کاتالوگ 3/4 اینچ هارنس