اسپرینکلر هارنس مدل HS-300

اسپرینکلر هارنس مدل HS300

بارنده های کنارزن _دیواری_ خودکار (افشانه آب) با حباب شیشه ای هستند که مطابق با استاندارد ها و گواهینامه های داخلی(سازمان ملی استاندارد ایران) ۱-۲۲۲۵۳ و بین المللی مانند CE , VDS ,LPCB ,FM , ULطراحی و تولید شده اند. بارنده های حریق استاندارد بایستی مطابق ضوابط بین المللی مانندNFPAیاEN12845 و الزامات سازمان متولی آتش نشانی و نظام مهندسی طراحی و نصب گردند. بارنده های دیواری ، الگوی پاشش نیم کروی را در زیر صفحه منحرف کننده خود ایجاد می کنند. در شرایط حریق ، حرارت موجب می شود تا مایع در حباب شیشه ای منبسط شود که باعث ترکیدن حباب و رها سازی مکانیزم دقیق آب بندی بارنده )شامل فنر ارتجاعی صفحه نشیمن حباب و Bellevile spring )و پاشش آب می گردد. آب پس از برخورد با صفحه منحرف کننده با الگوی ثابت و یکنواخت به سمت آتش اسپری می شود که باعث اطفا و یا کنترل حریق می گردد.

مراقبت و نگهداری :

بارنده ها می بایست به دقت در مکانی که دمای آنF °۱۰۰/C° ۳۸ فراتر نمی رود ، حمل و نگهداری شوند. این بارنده ها پس از تولید هرگز نمی بایست رنگ آمیزی آبکاری ، پوشش و یا غیره شوند. هرگز بارنده ای را که افتاده است و یا صدمه دیده است تحت هیچ شرایطی نصب نکنید . مقررات نصب که توسط مرجع ذیصلاح الزام شده اند شامل دستور العمل هایی است که حداقل شرایط نصب ، بهره برداری و بازرسی سیستم بارنده و شبکه های بارنده را به مالکان ارائه می دهد تا با رعایت این الزامات از آماده به کار بودن دائمی سیستم اطمینان حاصل کنند.